Artykuły
Czy warto założyć konto bankowe za granicą? 
Czy warto założyć konto bankowe za granicą? 
26/04/2024 dr Anna Maria Panasiuk - Wealth Advisor

Konto bankowe w Szwajcarii

Od pewnego czasu obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania Polaków posiadaniem rachunków (kont) bankowych poza granicami Polski.

Taki trend w dużej mierze spowodowany jest obecną sytuacją geopolityczną i obawami o bezpieczeństwo Waszych środków ulokowanych w krajowych instytucjach finansowych. 

Motywacje do otwarcia konta za granicą są różne. Głównym celem jest inwestowanie w rynki zagraniczne, oszczędzanie, dywersyfikacja posiadanych aktywów lub wspomniane bezpieczeństwo deponowanych środków.

Największym zainteresowaniem zdecydowanie cieszy się rynek w Szwajcarii. Ten kraj słynie bowiem z bardzo dobrze rozwiniętego i stabilnego systemu bankowego, a w połączeniu z neutralną postawą polityczną szwajcarskiej jurysdykcji, banki w Szwajcarii powszechnie uchodzą za najbezpieczniejsze na świecie.

Jak otworzyć konto bankowe w Szwajcarii?

Podstawowym kryterium otwarcia konta bankowego w szwajcarskim banku jest dokładne przedstawienie sytuacji prywatnej i ekonomicznej każdego beneficjenta rzeczywistego środków, jakie mają być zdeponowane na rachunku.

Przystępując do procedury otwarcia konta bankowego w Szwajcarii, w pierwszej kolejności konieczne jest dostarczenie kopii dokumentu tożsamości oraz szczegółowego opisu sytuacji rodzinnej, zawodowej i finansowej beneficjenta.

Niezbędne jest także dostarczenie dokumentów, które potwierdzają legalne źródło pochodzenia kapitału klienta.

Przykładowo, jeśli środki pochodzą ze sprzedaży np. nieruchomości lub udziałów w spółce, to potrzebna będzie kopia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości lub umowa zbycia udziałów wraz z potwierdzeniem wpływu środków z danej transakcji na rachunek w Polsce. Jeśli planujemy zdeponować oszczędności z wielu lat prowadzenia biznesu to bank będzie nas prosił o podstawowe dokumenty korporacyjne, uchwały o wypłacie dywidendy, jak również bilanse za ostatnie 2 lata spółki, która generuje zyski klienta. 

Jeśli pochodzenie środków jest inne niż wyżej wspomniane, powinniśmy ten fakt potwierdzić przedkładając odpowiednie dokumenty, np. deklaracje rozliczenia podatku dochodowego za ostatnie 2 lata.

Generalnym założeniem tej procedury jest udokumentowanie, że środki, które klient chce zdeponować za granicą, nie są większe niż jego zyski.

Przekazana dokumentacja jest dokładnie weryfikowana w celu zapewnienia transparentności konta i zabezpieczenia przed nielegalnym procederem.

Uwaga! Otrzymanie odpowiedzi z banku może często zająć kilka dni.

Wynika to z faktu, że w celu potwierdzenia wiarygodności potencjalnego klienta przeprowadzane są szeroko zakrojone kontrole, nawet na poziomie międzynarodowym.

Procedura otwarcia konta bankowego w Szwajcarii

Procedura otwarcia konta bankowego w Szwajcarii i dokumentacja wymagana w tym celu różnią się w zależności od poniższych przypadków.

Wnioskodawca jest osobą posiadającą płynne aktywa, która poszukuje usług zarządzania majątkiem lub bankowości prywatnej.

Zasadniczo są to najbardziej atrakcyjni klienci dla banku, ponieważ zarządzanie majątkiem wiąże się z pobieraniem przez bank opłat od portfela zdeponowanych papierów wartościowych i od przeprowadzonych transakcji.

Oprócz dokumentów osobistych konieczne jest tu udowodnienie, że wszystkie środki posiadane przez beneficjenta mają legalne pochodzenie, to znaczy są wynikiem działalności zawodowej lub spadku rodzinnego. Często bank wymaga dokumentacji w celu zbadania różnych aspektów pochodzenia środków i tego, czy zostały one prawidłowo zadeklarowane.

Wnioskodawca jest pracownikiem i chce otworzyć konto bankowe w Szwajcarii w celu wypłaty wynagrodzenia i zarządzania oszczędnościami.

W tym przypadku wymagane jest pozwolenie na pracę lub pobyt w Szwajcarii oraz kopia umowy o pracę wraz z dowodem tożsamości. W niektórych przypadkach bank może również potrzebować kopii umowy najmu.

Wnioskodawca jest samozatrudniony i potrzebuje otworzyć prywatne konto bankowe w Szwajcarii.

Również w tym przypadku wymagany będzie dowód tożsamości, pozwolenie na pracę lub pobyt w Szwajcarii oraz kopia umowy najmu. Bank może tu poprosić o nazwy głównych klientów i dostawców, kopię rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w rejestrze handlowym oraz kopię certyfikatu AHV osoby samozatrudnionej (AHV oznacza w języku angielskim „Old Age and Survivors Insurance”. Jest to szwajcarskie ubezpieczenie społeczne).

Wnioskodawca zamierza założyć spółkę zgodnie z prawem szwajcarskim.

Bank będzie wymagał dokumentów osobistych od wszystkich udziałowców. Ma to na celu ustalenie ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania. Często prosi również o życiorys i wskazanie działalności, która ma być prowadzona w spółce. Coraz więcej banków prosi obecnie o przedłożenie bardzo szczegółowego biznesplanu. W ciągu 6 miesięcy od założenia spółka musi być w stanie wykazać, że jest w pełni operacyjna, z własnym personelem i własnymi biurami.

Podsumowanie

Na pewno konto w banku szwajcarskim to gwarancja wysokiego poziomu tajemnicy bankowej oraz bezpieczeństwo zdeponowanych środków i danych osobowych.

Istotną kwestią są również odsetki na rachunkach w przypadku lokat.

Dokonując porównania ofert polskich i szwajcarskich banków, warto zwrócić uwagę na fakt, że w polskich bankach bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której najkorzystniejsze oferty oszczędzania dotyczą tzw. nowych środków zasilających rachunek i jednocześnie określają max. kwotę lokaty. To oznacza, że oferta polskich banków nie jest dostosowana do klienta zamożnego, który dysponuje większym portfelem i ceni sobie lojalność banku i długoterminowe inwestycje. 

Inaczej do takiego klienta podchodzą instytucje finansowe np. w Szwajcarii. Stopy procentowe na depozytach są czasem o kilka punktów wyższe w Alpach niż nad Wisłą. Jeśli do tego dodamy, że pod zastaw depozytu w Szwajcarii możesz otrzymać środki, które ponownie zainwestujesz np. w nieruchomość, to na koniec dnia okaże się, że Twoje pieniądze pracują dwa razy!

Anna Maria Panasiuk ×