Artykuły
HISZPANIA WPROWADZA PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, czy to oznacza, że rosną podatki dla najbogatszych? 
HISZPANIA WPROWADZA PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, czy to oznacza, że rosną podatki dla najbogatszych? 
21/03/2023 dr Anna Maria Panasiuk - Wealth Advisor

Hiszpania wprowadza podatek od posiadanego majątku. Tym samym mają zniknąć różnice w opodatkowaniu pomiędzy regionami w Hiszpanii. Sprawa jednak nie jest tak oczywista. Eksperci mają wiele zastrzeżeń, a wprowadzone zmiany zostały oprotestowane przez Wspólnotę Madrytu, gdzie obowiązuje zwolnienie z podatku majątkowego. Wprowadzenie podatku ma podreperować budżet kraju i obejmie około 23 tyś mieszkańców. Zobacz jaki wpływ mogą mieć zmiany w podatkach w Hiszpanii na twoją sytuację. 

W Hiszpanii już funkcjonuje podatek majątkowy, płacony od wartości posiadanych aktywów. Dotyczy on zarówno rezydentów, jak i nierezydentów podatkowych, przy czym nierezydenci płacą go od aktywów położonych na terytorium Hiszpanii (np. nieruchomości), a rezydenci – od całego swojego majątku położonego również w innych krajach. Stawki opodatkowania i poziom kwoty wolnej od opodatkowania ustalane są autonomicznie przez regiony i wahają się od 0,2% do 3,5% wartości aktywów i kwoty wolnej 700 000 euro (500 000 euro dla Katalonii i Walencji). 

Podatek ten jest jednak zarządzany przez hiszpańskie regiony tak zwane wspólnoty autonomiczne, które mogą zwiększać lub zmniejszać stawkę podatku od majątku. W tym kontekście Madryt, a od września’22 Andaluzja utrzymują pełne zwolnienie z podatku majątkowego. 

Tab 1. Stawki podatku majątkowego w Hiszpanii

PODSTAWA OPODATKOWANIASTAWKA PODATKU
0,00 – 167 129,45 €0,2 %
167 129,45 – 334 252,88 €0,3 %
334 252,88 – 668 499,75 €0,5 %
668 499,75 – 1 336 999,51 €0,9 %
1 336 999,51 – 2.673.999,01 €1.3 %
2.673.999,01 – 5 347 998,03 €1.7 %
5 347 998,03 – 10 695 996,06 €2.1 %
10 695 996,06 € i więcej3.5 %

W tabeli powyżej prezentujemy stawki podatku majątkowego (wealth tax) w Hiszpanii. Obecnie występują drobne różnice w stawkach podatkowych, zależne od danego regionu, gdyż każdy z regionów może zaproponować własne ulgi i udogodnienia. Jeśli region autonomicznie nie wprowadzi takich zmian to obowiązują powyższe stawki wealth tax.

Jednocześnie 27 grudnia 2022 roku na poziomie krajowym „próbnie” Hiszpania wprowadza podatek solidarnościowy(!) Będzie stosowany w latach ‘23 oraz ‘24. Po tym okresie zapadnie decyzja o tym czy podatek ten będzie dalej utrzymany.

NOWY PODATEK OD MAJĄTKU – PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY W HISZPANII

Wprowadzony podatek solidarnościowy w Hiszpanii obowiązuje w stosunku do okresów rozliczeniowych roku 2022 i 2023. Jest to podatek wprowadzony na okres próbny, tymczasowy dotyczący tylko tych dwóch okresów. Po dwóch latach ma zostać rozważone jego utrzymanie jako stałego elementu hiszpańskiego systemu podatkowego. 

Podatek ten został już uchwalony i będzie dotyczył wyżej wspomnianych okresów rozliczeniowych (tj. na bazie wartości majątku na koniec 22 roku, płaci się podatek majątkowy, tym razem solidarity tax w roku ‘23). 

Podwójny podatek majątkowy zakwestionowany

Na ten moment trwa dyskusja co do konstytucyjności wprowadzonego podatku, ze względu na to, że w Hiszpanii obowiązuje obecnie podwójny podatek majątkowy(!) Wspólnota Madrytu zakwestionowała go i zgłosiła do Hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego. Do Czerwca ‘23 roku powinno się rozstrzygnąć co się dalej wydarzy. To w czerwcu zapadnie, kiedy podatek ten należy rozliczyć. 

Stawki podatku solidarnościowego

Podstawą opodatkowania podatkiem solidarnościowym jest wartość aktywów netto określana na dzień 31 grudnia. Podstawa ta jest ustalana w oparciu o przepisy o podatku majątkowym. 

Do podatku majątkowego stosuje się również przepisy dotyczące zwolnień z podatku majątkowego. Wyjątek w tej dziedzinie będą stanowili nierezydenci oraz osoby korzystające z beckham law. 

Tab. 2 Stawki podatku solidarnościowego w ‘23 i ‘24 roku

Podstawa opodatkowaniaStawka podatku
0 – 3 000 000 €0%
3 000 000 – 5 347 998 €1,7%
5 347 998 – 10 695 996 €2,1%
ponad 10 695 996 €3,5%

Podatek ten obowiązuje na całym terenie Hiszpanii. Do wyżej wymienionych progów opodatkowania obowiązuje jedno podstawowe zwolnienie oraz jedno podstawowe odliczenie wynikające z prawa majątkowego;

  • ogólne zwolnienia w wysokości 700 tysięcy euro,
  • odliczenie na główne miejsca zamieszkania w wysokości 300 tysięcy euro.

Ogólne zwolnienie dotyczy tylko hiszpańskich rezydentów podatkowych. W związku z tym w przypadku hiszpańskich rezydentów podatkowych opodatkowaniu będzie podlegać wartość aktywów netto przekraczająca 4 miliony euro, a w przypadku innych osób (rezydentów korzystających z Becham Law) przekraczająca 3 miliony 300 tysięcy euro. 

W myśl podatku solidarnościowego wartość przedsiębiorstwa osoby fizycznej będzie zwolniona na tych samych warunkach i z tymi samymi wymogami, co w przypadku podatku majątkowego.

eKonsultacje Zmiana Rezydencji Podatkowej

KTO ZOSTAŁ OBJĘTY PODATKIEM SOLIDARNOŚCIOWYM. WYRÓWNANIE PODATKU OD MAJĄTKU DLA WSPÓLNOT HISZPAŃSKICH

Osoby będące rezydentami podatkowymi w Hiszpanii zostaną objęci tym podatkiem w całości, tzn. będzie on dotyczył ich „światowego majątku”. Inne osoby nie będące rezydentami podatkowymi w Hiszpanii lub korzystającymi z beckham law będą opodatkowane podatkiem solidarnościowym od aktywów, które posiadają w Hiszpanii.

Podatek ten jest uzupełnieniem podatku majątkowego. W myśl przepisów o podatku solidarnościowym kwotę jaką podatnik zapłaci w ramach podatku majątkowego odlicza się od kwoty zobowiązania podatku solidarnościowego.

Co z podatkiem w Andaluzji?

W przypadku hiszpańskich wspólnot autonomicznych jak Andaluzja, która zawiesiła pobieranie podatku majątkowego oraz Madryt, który oferuje zwolnienie z niego nie będzie można stosować odliczeń w podatku solidarnościowym z jego tytułu jak w innych wspólnotach. Oznacza to, że nowy podatek solidarnościowy w sposób znaczący będzie negatywnie oddziaływać na osoby opodatkowujące się w tych wspólnotach. Do tej pory korzystały one z pewnego rodzaju uprzywilejowania, gdyż nie musiały płacić podatku od majątku. W związku z wprowadzeniem podatku solidarnościowego osoby posiadające obowiązek podatkowy w Andaluzji lub Madrycie będą musiały zapłacić podatek od majątku. Jednakże nie zapłacą go więcej tzn. nie będą bardziej opodatkowane niż osoby opodatkowujące się w innych wspólnotach. Zapłacą tylko podatek solidarnościowy na wyżej wymienionych zasadach. 

Od momentu wprowadzenia podatku solidarnościowego atrakcyjność podatkowa pod względem majątkowym Wspólnoty Andaluzji oraz Wspólnoty Madrytu zmniejszyła się i będzie teraz porównywalna do pozostałych regionów Hiszpanii. Tym samym osoby opodatkowujące się w Andaluzji lub Madrycie będące hiszpańskimi rezydentami zapłacą podatek solidarnościowy w całości według skali z kwotą wolną wynoszącą 4 miliony euro. Osoby, które nie są rezydentami hiszpańskimi zapłacą podatek w całości według skali z kwotą wolną wynoszącą 3 miliony 300 tysięcy euro.

Wspólnota Katalonii oraz Wspólnota Walencji, w których obowiązuje i jest pobierany obecnie podatek majątkowy nie zmienią swojej atrakcyjności podatkowej podatek majątkowy będzie w nich po prostu odliczany od solidarnościowego. W ich przypadku należy jednak pamiętać, że kwota wolna podatku majątkowego wynosi 500 000 euro co spowoduje, że w przypadku braku ingerencji władz Katalonii oraz Walencji w podatek solidarnościowy osób opodatkowujących się w tych Wspólnotach opodatkowanie w zakresie majątku na pewno nie wzrośnie. Oznacza to, że osoby te zapłacą podatek majątkowy zgodnie z prawem wspólnoty, a następnie dokonają jego odliczenia w podatku solidarnościowym. 

Jedynie osoby opodatkowujące się w wspólnocie Galicji, Katalonii, Murcji, Asturii, Kantabrii i Balearów, gdzie podatek majątkowy za sprawą ulg itp. jest niższy od wprowadzonego podatku solidarnościowego zapłacą sumarycznie wyższy podatek od majątku. 

Jak ma być liczony podatek solidarnościowy?

Wprowadzenie podatku solidarnościowego w gruncie rzeczy powoduje niemalże zrównanie atrakcyjności podatkowej poszczególnych wspólnot pod względem podatku od majątku. 

W przepisach zaznaczono, że suma kwot podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku majątkowego i podatku solidarnościowego nie może przekroczyć 60% podstawy opodatkowania podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli się tak stanie kwota podatku solidarnościowego podlega pomniejszeniu do osiągnięcia limitu 60%. Nie może być ona jednak zmniejszona o więcej niż 80% kwoty podatku solidarnościowego. Zasada ta będzie dotyczyła tylko hiszpańskich rezydentów podatkowych. 

Zagraniczne podatki majątkowe płacone przez rezydentów hiszpańskich będą podlegać odliczeniu od (tych samych aktywów) od podatku solidarnościowego na zasadach jakie przewidziane są w przepisach dotyczących podatku majątkowego. Będzie to niezależne od postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Niektóre osoby muszą wyznaczyć przedstawiciela będącego osobą fizyczną lub prawną zamieszkałą w Hiszpanii. Osobami tymi są:

  • Podatnicy niebędący rezydentami w Hiszpanii, którzy nie są rezydentami w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE),
  • Podatnicy niebędący rezydentami w Hiszpanii, którzy nie są rezydentami w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jeżeli istnieją przepisy o wzajemnej pomocy w odniesieniu do wymiany i poboru informacji podatkowych na zasadach ogólnych Ordynacji podatkowej,
  • Podatnicy będący rezydentami Hiszpanii, którzy opuszczają Hiszpanię po wystąpieniu zdarzenia podatkowego do państwa trzeciego, które nie należy do UE ani EOG (jeżeli posiada ustawodawstwo o wzajemnej pomocy w zakresie wymiany informacji podatkowej i poboru), i jeśli zamierzają wrócić do Hiszpanii po upływie terminu na złożenie zeznania podatkowego.

Podatek solidarnościowy ma charakter państwowy, jest wprowadzony przez Hiszpanię oraz będzie pobierany na poziomie krajowym, nie regionalnym. Maksymalna kwota ogólnego zwolnienia to 700 tysięcy euro, ale regiony mogą ustalić swój próg minimalny na niższym poziomie. Dla kraju Basków i kraju Nawarry podatek ten będzie specjalnie implementowany. 

DLACZEGO HISZPANIA WPROWADZA PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY?

Rząd Hiszpanii motywuje wprowadzenia podatku solidarnościowego jako reakcję na nieuczciwą/niepożądaną konkurencję podatkową Andaluzji oraz Madrytu związaną z podatkiem majątkowym. Wprowadzenie sprawiedliwych reguł dla społeczności hiszpańskiej i chęć podreperowania tym ruchem budżetu.

KOMENTARZ

Jeżeli masz związki inwestycyjne i biznesowe z Hiszpanią to warto abyś dokładnie przeanalizował swoje aktywa znajdujące się w Hiszpanii oraz ich strukturę. Nowy podatek został oprotestowany jako niezgodny z konstytucją i naruszający swobodę kompetencji wspólnot autonomicznych, tu przede wszystkim chodzi o obalenie polityki Madrytu i Andaluzji. Nie zmiana to faktu, że dla najbogatszych wprowadzone zmiany mogą mieć swoje konsekwencje, a podatek ma obowiązywać od dochodów roku 2022 i 2023 – czyli okresów które się zakończyły lub są w toku. W szczególności, jeżeli korzystasz ze zwolnień w Madrycie i Andaluzji to warto przeliczyć wpływ tych zmian.

Obejrzyj podcast
Anna Maria Panasiuk ×