Artykuły
Jak (i gdzie) otworzyć konto inwestycyjne za granicą?
Jak (i gdzie) otworzyć konto inwestycyjne za granicą?
23/11/2023 dr Anna Maria Panasiuk - Wealth Advisor

Do jakiego banku udać się, gdy chcę założyć konto inwestycyjne za granicą?

Gdy mowa o tradycyjnej BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ, mamy najczęściej na myśli bankowość szwajcarską. Najstarsze szwajcarskie banki inwestycyjne np.: PICTET, UBS, Vontobel czy Julius Baer. Są to instytucje, które zajmują się tym i tylko tym, czyli zarządzaniem majątkiem osób zamożnych. Niektóre z nich mają historię ponad 100-letniej obsługi inwestycyjnej klientów z wysokim depozytem. Do niedawna, jednym z najważniejszych powodów, dla których Europejczycy przechowywali swoje aktywa w szwajcarskich bankach, była gwarancja utrzymanie ich w tajemnicy. W porównaniu z innymi państwami, konta bankowe w Szwajcarii wciąż należą do jednych z najlepiej chronionych kont na całym świecie.

Inwestycyjne konto za granicą – na co uważać?

Czy prowadzenie konta inwestycyjnego w Szwajcarii jest dobrym pomysłem? Kiedy zastanawiasz się, czy założyć inwestycyjne konto w banku zagranicznym, warto mieć na uwadze, że szwajcarskie banki oferują klientom usługi w oparciu o standardowy pakiet strategii, które są z góry opracowane przez zespół analityków. Było to bardzo odczuwalne w pierwszych kwartałach po pandemii. Na pytanie w co zainwestować środki klientów, otrzymywało się wachlarz strategii pokazujących potencjalne zwroty w oparciu o historyczne warunki rynkowe, które w pandemii przestały być aktualne. Oczywiście klient może sam podejmować decyzje inwestycyjne i zlecać pracownikom banku dokonanie określonych zakupów. Może również nie inwestować portfela, ale podjąć decyzje o otwarciu depozytów. W złotówce to właściwie jedyne rozwiązanie. 

Co zrobić, jeśli chcesz otworzyć rachunek inwestycyjny w Szwajcarii?

Od pewnego czasu założenie konta poza granicami kraju wiąże się z coraz bardziej rozbudowaną procedurą weryfikacyjną klienta. Banki chcą w ten sposób zyskać pewność, że otwierany rachunek bankowy nie będzie służył do celów niezgodnych z prawem, tj. przede wszystkim do działań zmierzających do wprowadzenia do legalnego obrotu środków finansowych uzyskanych z nielegalnych źródeł, bądź służących do finansowania nielegalnej działalności.

Jakie dokumenty są potrzebne do otwarcia rachunku prywatnego?

W związku z powyższym, chcąc założyć konto za granicą, musimy liczyć się z tym, że bank będzie wymagać od nas długiej listy dokumentów uwiarygadniających nasz status. Lista dokumentów, jakie są potrzebne do tego, by założyć konto bankowe w zagranicznym banku jest dosyć długa.

Standardowe dokumenty wymagane każdorazowo przez banki zagraniczne, gdy chcesz założyć konto osobiste to:

 • dowód osobisty lub paszport;
 • dokument potwierdzający adres zamieszkania klienta, wystawiony w okresie max. ostatnich 3 miesięcy, np. rachunek za gaz, prąd, wodę lub faktura za inne usługi objęte stałym abonamentem, ewentualnie wyciąg z rachunku bankowego, który będzie wskazywał adres zamieszkania
 • opinia bankowa z instytucji, w której prowadzony jest główny rachunek bankowy;

Częstą praktyką banków jest również wymóg przedłożenia:

 • CV danego klienta;
 • deklaracji podatkowych za ostatnie dwa lata;
 • w zależności od instytucji, mogą być wymagane inne dodatkowe dokumenty.

Oprócz wyżej wskazanych dokumentów, wymagany jest także szereg informacji o kliencie, które wskazać należy w kwestionariuszu osobowym. Kwestionariusze rzecz jasna różnią się w zależności od danego banku, jednakże zdecydowana większość wymaganych przez każdy bank informacji dotyczy sytuacji finansowej klienta.

Poza pytaniami o podstawowe dane, w kwestionariuszach osobowych najczęściej spotykamy się z zapytaniem o:

 • roczny dochód;
 • źródło dochodu:
 • przewidywany dochód w kolejnym roku:
 • posiadany majątek, w tym nieruchomości;
 • źródło oczekiwanych wpływów na otwierany rachunek;
 • kierunki planowanych wypłat z rachunku inwestycyjnego

Jakie dokumenty są potrzebne, by założyć konto bankowe w Szwajcarii dla Twojej spółki?

Jeśli chodzi natomiast o konto bankowe dla podmiotów prawnych, tutaj lista wymaganych dokumentów jest poszerzona o pełną dokumentację korporacyjną, jak i finansową (sprawozdania finansowe; deklaracje podatkowe), zarówno dla podmiotu, dla którego ma być otwarty rachunek inwestycyjny, jak i dla wszystkich jego spółek zależnych.

Po pozytywnej, wstępnej weryfikacji klientów, coraz częstszą praktyką banków jest organizowanie video rozmowy z danym klientem, lub beneficjentem spółki, dla której planujemy otworzyć rachunek bankowy.

Jest to właściwie ostatni etap weryfikacyjny, po którym następuje otwarcie rachunku bankowego. Natomiast, w zdecydowanej większości przypadków, otwarty rachunek bankowy może być w pełni operacyjny dopiero przy osobistej wizycie w oddziale banku, podczas której złożymy na dokumentach swój własnoręczny podpis (tego wymagają obecnie banki na Cyprze). Ale już banki szwajcarskie stosują praktykę podpisania dokumentów korespondencyjnie.

Cały proces otwarcia rachunku bankowego poza granicami Polski może wydawać się dosyć żmudny i wymagający. Przy dobrej obsłudze doświadczonego zespołu nie będzie to tak bardzo pracochłonne. Z pewnością nie jest to mission impossible.

Czy otwarcie rachunku bankowego w Szwajcarii jest legalne i jakich zgłoszeń muszę dokonać w Polsce?

Decydując się na otwarcie konta bankowego za granicą musimy również pamiętać o tym, że samodzielnie musimy deklarować dochody z rachunku w rozliczeniu rocznym.

Otwarcie takiego rachunku może się wiązać również z obowiązkiem przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu kwartalnych sprawozdań o środkach pieniężnych posiadanych w banku zagranicznym.

W świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 692) – obowiązek przekazywania do NBP kwartalnych sprawozdań dotyczy osób fizycznych posiadających aktywa lub pasywa niezwiązane z działalnością gospodarczą, których łączna kwota na koniec roku lub na koniec kwartału w następnym roku przekracza 7 mln złotych.

Warto również wiedzieć, iż założenie konta w bankach i w oddziałach banków, mających siedzibę w krajach trzecich, czyli w krajach niebędących państwami członkowskimi UE oraz nienależącymi do EOG i OECD – wymaga uzyskania indywidualnego zezwolenia dewizowego. W tym celu należy wystąpić do Narodowego Banku Polskiego z wnioskiem o udzielenie indywidualnego zezwolenia dewizowego na odstąpienie od ograniczeń określonych w art. 9 pkt 9 Ustawy o prawie dewizowym, podając nazwę banku, w którym ma zostać otwarty rachunek, określić walutę oraz łączną kwotę, do wysokości której będzie zasilane konto bankowe, w okresie obowiązywania indywidualnego zezwolenia dewizowego. Ponadto należy wskazać termin na jaki udzielone ma zostać indywidualne zezwolenie dewizowe oraz uiścić należną opłatę skarbową.

Czy bank to jedyne rozwiązanie? Jak inaczej można zainwestować środki za granicą?

Prowadzenie konta inwestycyjnego w Szwajcarii i zdanie się na standardowe strategie banków inwestycyjnych to nie jedyne rozwiązanie. Jakie masz alternatywy? Możesz powierzyć środki doświadczonemu zespołowi, który będzie zarządzać Twoimi aktywami w różnych instytucjach finansowych. Wówczas ten sam bank w Szwajcarii świadczy usługę custody (tj. trzyma Twoje pieniądze), a zarządzaniem zajmuje się już external asset manager.

Co to jest asset management?

Asset Management – to usługa zespołu ekspertów/analityków, który zajmuje się zarządzeniem aktywami. Decydując się na współpracę z Asset Management oddajesz swoje aktywa pod zarządzanie tego zespołu. Czyli dalej to zespół asset management podejmuje wszelkie decyzje inwestycyjne związane z pomnażaniem Twoich pieniędzy. 

Czym różni się asset management od wealth management?

Wealth managament to potocznie może oznaczać to samo, ale w praktyce jest to zespół niezależnych zarządców majątku, którzy w swojej ofercie obok asset management mogą świadczyć również usługi w zakresie family office. Przykładowo estate planning/planowanie sukcesjistrukturyzacji aktywów w środowisku międzynarodowym, wsparcia w pozyskaniu właściwej opieki zdrowotnej, nabyciu nieruchomości czy edukacji dla dzieci.

Może się zdarzyć, że na rynku wealth management i asset management są traktowane jako synonimy. Chociaż wealth management zawsze będzie dedykowany klientowi prywatnemu. Natomiast asset management może zarządzać zarówno aktywami prywatnymi jak i klienta korporacyjnego. Tak więc z perspektywy klienta prywatnego, to wealth management będzie zawsze bliżej jego potrzeb. 

Dlaczego warto skorzystać z wealth management?

Gdy powierzasz środki zespołowi wealth management to Twoje aktywa inwestowane są w różne dostępne na rynku produkty. Przykładowo w produkty tworzone przez banki lub inwestowane bezpośrednio na giełdzie. Niezależne zespoły wealth management nie tworzą własnych produktów inwestycyjnych, na których mogą zarobić. Dlatego siłą rzeczy inwestycje ekspertów wealth management odbywają się bezpośrednio na rynku w produkty, które mają szansę przynieść największe zyski a jednocześnie nie generują dla Twojego portfela zbyt dużych kosztów. Bo te z kolei mogą obniżyć finalny wynik na Twoim portfelu. I to właśnie oznacza external asset management – czyli niezależnym asset management. I czasem może stać w opozycji do analogicznych usług świadczonych przez banki inwestycyjne. One również mają swoje działy wealth management. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że te same banki tworzą produkty inwestycyjne. A więc może w nielicznych sytuacjach – nie da się jednak wykluczyć, że decyzje inwestycyjne mogą nie być „niezależne”. 

Jak zatem podjąć decyzję o otwarciu rachunku bankowego za granicą?

Zasada jest generalnie taka. Jeśli nie masz pieniędzy, to Ty najczęściej jesteś tym, który prosi, aby bank dał Tobie możliwość otwarcia takiego rachunku. Jeśli natomiast jesteś po exicie i masz środki, to okazuje się, że pod Twoimi drzwiami ustawia się kolejka bankierów, którzy przyjadą specjalnie do Polski, aby przedstawić Tobie możliwości jak zadbać o Twoje pieniądze. I to jest ten moment, kiedy daj sobie poznać rynek. Porozmawiaj z doświadczonymi doradcami na co zwrócić uwagę. I tak na koniec dnia Twoje pieniądze będą leżały w banku. Niech zatem leżą w rękach ludzi, którzy wiedzą jak dobrze zarządzić Twoimi pieniędzmi i pozwolą Ci zająć się tym, co jest dla ciebie ważne. 

Obejrzyj podcast
Anna Maria Panasiuk ×