Artykuły
SPRAWDŹ JAK WYBRAĆ REZYDENCJĘ PODATKOWĄ DLA SWOJEGO BIZNESU. PODATKI W ESTONII, WŁOSZECH, WIELKIEJ BRYTANII, NA MALCIE I CYPRZE – PORÓWNANIE
SPRAWDŹ JAK WYBRAĆ REZYDENCJĘ PODATKOWĄ DLA SWOJEGO BIZNESU. PODATKI W ESTONII, WŁOSZECH, WIELKIEJ BRYTANII, NA MALCIE I CYPRZE – PORÓWNANIE
13/08/2021 dr Adam Barcikowski - doradca podatkowy Panasiuk&Partners

Przez 20 lat regularnie z klientami odbywamy podróż w różnych kierunkach, miejsca ekspansji to kwestia potencjału biznesowego, dostępu do pracowników, wizerunku rynku, potencjału na dynamiczny wzrost etc. To też trendy branżowe, niemniej jednak ważne jest otoczenie prawne i podatkowe, które powinno sprzyjać działalności.  W artykule „Ekspansja po sąsiedzku” omówiliśmy co się dzieje tuż za granicami Polski, w tej części pochylimy się nad analizą kilku jurysdykcji, które pojawiają się ostatnio wśród preferencji przedsiębiorców, choć niekoniecznie tylko jako miejsce do ekspansji biznesu. Częściej są rozpatrywane jako miejsce na lokalizację grupowego holdingu, albo do przeprowadzki osobistej. 

Podatki w ESTONII – zawieszenie płatności CIT

Estonia, a szczególnie estoński system podatkowy, zyskały ostatnimi czasy w Polsce na popularności za sprawą nowych rozwiązań legislacyjnych wdrażanych przez Rząd. Jedno z wdrożonych rozwiązań było bowiem wprost wzorowane na schemacie funkcjonującym już od jakiegoś czasu w Estonii, nawet nieformalna nazwa: „CIT estoński” nawiązuje do tego małego, północnego kraju.

W oryginalnej wersji, system rozliczania CIT stanowi sztandarowe rozwiązanie charakterystyczne dla estońskiego sytemu podatkowego. Zakłada on brak płatności CIT przez estońskie spółki aż do momentu wypłaty zysków ze spółki do udziałowców. Trzeba tu zaznaczyć, że w odróżnieniu od rozwiązania polskiego, system obowiązujący w Estonii nie zawiera żadnych dodatkowych warunków. Spółka nie płaci CIT aż do momentu wypłaty do wspólników zysku w jakiejkolwiek formie. W praktyce to rozwiązanie może pozwolić na bezpodatkową reinwestycję zysków przez spółkę, bez konieczności stosowania specjalnych zwolnień podatkowych. I, co istotne, reżim ten jest dostępny bez względu na branżę, w której operuje dana spółka, czy też rodzaj dochodu (tj. stosuje się zarówno do dochodów operacyjnych, jak i dywidend czy zysków kapitałowych)

W tym miejscu należy podkreślić, że zdaniem polskich organów podatkowych estońska spółka kontrolowana przez polskiego podatnika stanowi dla niego CFC, z konsekwencją potencjalnego opodatkowania w Polsce. Szerzej o temacie CFC piszemy w EBOOKu „Praktyczny przewodnik o podatkach międzynarodowych dla inwestorów i przedsiębiorców – prosto podane ABC” – wystarczy kliknąć, aby pobrać jego treść.

Jednocześnie, należy zaznaczyć, że estoński system CIT jest bardzo prosty i nie zawiera żadnych zwolnień ani specjalnych reżimów.

W kontekście osób fizycznych, będących estońskimi rezydentami podatkowymi, podstawowa stawka podatkowa jest niższa niż w Polsce, podobnie jak VAT.

eKonsultacje Zmiana Rezydencji Podatkowej

Podatki na CYPRZE – wyspa dla inwestorów

Cypr to jurysdykcja dobrze znana polskim inwestorom. Kiedyś bardzo popularna, potem nieco zapomniana, szczególnie po ostatnim kryzysie finansowym. Dziś ponownie cieszy się zainteresowaniem polskich przedsiębiorców. Jak rozważasz zmianę rezydencji podatkowej, kraj ten może być dobrą destynacją. Więcej na ten temat dowiesz się z wpisu: Cypr vs. Zjednoczone Emiraty Arabskie – gdzie się wyprowadzić?

Cypryjski system podatkowy zapewnia szereg wartościowych udogodnień inwestycyjnych, co w połączeniu z przyjazną administracją podatkową i pro-inwestycyjnym środowiskiem podatkowym sprawia, że rząd tej śródziemnomorskiej wyspy raczej nie ma problemu z przyciąganiem zagranicznych inwestorów.

Główny element, który charakteryzuje cypryjski system podatkowy to brak opodatkowania zysków kapitałowych, z wyjątkiem sprzedaży spółek nieruchomościowych lub samych nieruchomości położonych na Cyprze. Powoduje to możliwość bezpodatkowej reinwestycji zysków inwestycyjnych z poziomu cypryjskiej spółki, czy to osobiście (po uzyskaniu cypryjskiej rezydencji), czy też przez odpowiedni podmiot inwestycyjny zlokalizowany na Cyprze. 

Kolejnym interesującym elementem cypryjskiej jurysdykcji podatkowej jest brak opodatkowania dywidend podatkiem dochodowym dla osób fizycznych. Pewne wyjątki mogą dotyczyć lokalnych rezydentów, ale spółka cypryjska wypłacająca dywidendy za granicę nie zapłaci na Cyprze podatku z tego tytułu.

Naturalnie, z perspektywy polskiej, podobnie jak w przypadku Estonii, polski przedsiębiorca jako polski rezydent podatkowy posiadający udziały w inwestycyjnej spółce cypryjskiej będzie musiał mieć na uwadze polskie przepisy CFC.

Podatki na MALCIE – system odliczeń i efektywny CIT 5%

Malta jest w wielu aspektach podobna do Cypru, niemniej podobieństwo sprowadza się przede wszystkim do kwestii geograficznych i historycznych. Oba państwa posiadają również systemy podatkowe o dużej schedzie po systemie common law. Niemniej, systemy podatkowe obu państw są skonstruowane nieco inaczej.

System maltański, w odróżnieniu od cypryjskiego, zakłada relatywnie wysokie podatki podstawowe (tj. do 35%) oraz skomplikowany system odliczeń podatku przy wypłacie zysku z jednej spółki do drugiej. Rozwiązanie to pozwala na efektywne obniżenie podatku na poziomie udziałowca do 5% od całkowitego zysku wypracowanego w strukturze. Należy jednak zauważyć, że rozwiązanie to opiera się o system zwrotu podatku. Czyli inaczej mówiąc, w pierwszej kolejności spółki muszą zapłacić podatki w oparciu o stawkę 35%, natomiast w drugiej kolejności można wystąpić o zwrot odpowiedniej części podatku.

Również w tym przypadku, korzystanie z uregulowań wskazanych powyżej przez polskiego podatnika, który jest wspólnikiem podmiotów maltańskich może spowodować dla tego podatnika obowiązki wynikające z CFC w Polsce.

Wybór spółki maltańskiej powinien być podyktowany istotnymi czynnikami biznesowymi. Ostatnie ograniczenia nałożone przez UE na system bankowy Malty jak i kłopotliwość procesu zwrotu nadpłaconego podatku stawia praktyczne wykorzystanie tej jurysdykcji pod znakiem zapytania. 

Podatki w WIELKIEJ BRYTANII – co po brexicie?

Zjednoczone Królestwo jeszcze do niedawna było postrzegane jako jedno z centrów finansowych Europy. Wielu polskich przedsiębiorców również wybierało tę jurysdykcję jako docelowe miejsce zamieszkania, lub prowadzenia działalności na skalę europejską.

Czy brexit to zmienił? A jeśli tak, to dlaczego? – TO ZALEŻY

Po brexicie dużo trudniej zostać brytyjskim rezydentem podatkowym, a to z tego prostego powodu, że Wielka Brytania nie należy już do unijnego systemu swobody przepływu osób i kapitału. Dlatego, aby w pełni zamieszkać w Wielkiej Brytanii oraz uzyskać pełną rezydencję podatkową, należy w pierwszej kolejności uzyskać pozwolenie na pobyt, co nie jest oczywiście niemożliwe, ale wymaga przejścia szeregu administracyjnych procedur imigracyjnych i siłą rzeczy jest nieco bardziej skomplikowane niż wcześniej.

Dodatkowo, brytyjskie przedsiębiorstwa nie korzystają już z szeregu udogodnień w zakresie inwestowania i prowadzenia biznesu w Europie. W tym kontekście, nie znajdą już zastosowania na przykład unijne zwolnienia z podatku u źródła dla dywidend, odsetek czy należności licencyjnych wypłacanych z UE do UK (i na odwrót).

Niemniej, Wielka Brytania wciąż jest ciekawą jurysdykcją dla polskich przedsiębiorców z dwóch powodów:

  1. Stanowi bardzo dobrą bazę do inwestowania w Stanach Zjednoczonych oraz
  2. Posiada szereg interesujących rozwiązań podatkowych jak np. status non-domicile, który pozwala osobie fizycznej jednocześnie być brytyjskim rezydentem podatkowym w sensie formalnym, ale jednocześnie nie płacić tam podatku tak długo, jak dochód czy aktywa nie będą przeniesione do Wielkiej Brytanii. Jest to rozwiązanie o tyle istotne, że pozwala prowadzić działalność w Wielkiej Brytanii oraz poza nią, jednocześnie samemu pozostając mobilnym, będąc rezydentem w innym miejscu. 

Z ciekawostek można dodać, że spółki w Wielkiej Brytanii nie pobierają podatku u źródła od dywidend wypłacanych za granicę. Jednocześnie, w Wielkiej Brytanii funkcjonują podmioty podobne do polskich spółek komandytowych przed zmianami z tego roku, które są transparentne podatkowo tj. spółki LLP. Na podstawie szczegółowych zasad brytyjskiego systemu podatkowego, wspólnicy posiadający status non-domicile nie będą płacić w Wielkiej Brytanii podatku od zysków tych spółek, które pochodzą z działalności poza Wielką Brytanią.

Jednocześnie, poza wymienionym schematem, Wielka Brytania nie różni się zasadniczo w kwestiach podatkowych od innych jurysdykcji dużych państw zachodniej Europy. W tym kontekście cechy charakterystyczne to progresywne i dość wysokie stawki podatku dochodowego, niewiele ulg i odliczeń oraz niezbyt wysokie stawki VAT.

Podatki we WŁOSZECH przyciągają zamożnych

Włoski system podatkowy charakteryzuje wysoki stopień skomplikowania i relatywnie wysokie stawki progresywnego opodatkowania. Niemniej kierunek włoski jest wciąż brany pod uwagę przez polskich przedsiębiorców jako miejsce docelowego zamieszkania.

Jednym z istotnych powodów niesłabnącego zainteresowania włoską rezydencją są w dużej mierze pozaprawne czynniki, niewątpliwie charakterystyczne dla Włoch tj. klimat, styl życia, poziom rozwoju itp. Niemniej, warto również zwrócić uwagę na szereg rozwiązań, które włoski system podatkowy oferuje dla osób, chcących zamieszkać we Włoszech.

Pierwszym z nich może być specjalny reżim podatkowy dla imigrantów. To rozwiązanie oferuje zwolnienie z opodatkowania 70% dochodu przez 5 lat od zamieszkania we Włoszech. W niektórych regionach np. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sardynia czy Sycylia możliwe jest uzyskanie zwolnienia nawet 90% dochodów. Warunkami dla skorzystania z tego zwolnienia obecnie jest: 

  • brak włoskiej rezydencji podatkowej przez co najmniej 2 lata wcześniej, 
  • konieczność pozostania we Włoszech przez co najmniej 2 lata
  • oraz praca we Włoszech przez co najmniej 183 dni. Co istotne, po ostatnich zmianach prawnych istnieje możliwość przedłużenia zwolnienia na kolejne 5 lat po wniesieniu jednorazowej opłaty w wysokości 10% dochodu wygenerowanego we Włoszech (5% w przypadku posiadanie co najmniej 3 nieletnich dzieci na utrzymaniu)

Kolejnym rozwiązaniem jest stałe opodatkowanie dla osób o wysokich dochodach. Jeżeli osoba fizyczna nie była rezydentem podatkowym w ciągu 9 spośród ostatnich 10 lat, można ubiegać się o opodatkowanie całości swoich dochodów, również zagranicznych, w wysokości 100 000 EUR rocznie. Jednocześnie, uzyskanie prawa do tego statusu podatkowego gwarantuje również zwolnienie z podatku od spadków i darowizn oraz tzw. wealth tax. Jest to niewątpliwie bardzo interesujące rozwiązanie, niemniej, aby było opłacalne, wymaga istotnych wartości dochodu.

Porównanie głównych regulacji podatkowych w państwach naszych sąsiadów – zobacz czego się spodziewać planując strategię ekspansji swojego biznesu

KRAJStawka CITStawka PITStawka VATExit tax
Estonia20% z możliwością zawieszenia do momentu wypłaty zysku ze spółki20% 
obniżona stawka 7% dla wypłat dywidend 
20% 
9% dla sprzedaży książek, czasopism, usług hotelowych czy określonych leków  
Standardowa stawka Obowiązuje na: zmianę rezydencji (z możliwością zawieszenia przy wyprowadzce do krajów EOG) oraz na przeniesienie aktywów poza Estonię
Cypr12,5%od 0% (do 19500 EUR) do 35% (od 60000 EUR)19% 
9% dla transportu drogowego i morskiego, usług hotelowych i restauracji 
5% m.in. dla sprzedaży napojów bezalkoholowych, produktów farmaceutycznych, niektórych wyrobów medycznych
Standardowa stawka Obowiązuje na: zmianę oraz na przeniesienie aktywów poza Cypr
Malta35%od 0% (do 9100 EUR) do 35% (od 60000 EUR)18% 
7% dla zakwaterowania, wykorzystania obiektów sportowych 
5% dla dostaw energii elektrycznej, sprzedaży akcesoriów medycznych, wstępów do muzeów 
0% żywność, produkty farmaceutyczne, transport lokalny 
Standardowa stawka Obowiązuje na: zmianę oraz na przeniesienie aktywów poza Maltę
Wielka Brytania19%od 0% (do 12570 GBP) do 45% (od 150000 GBP)20% 
5% na m.in. sprzedaż dziecięcych fotelików samochodowych oraz energii dla gospodarstw domowych 
0% na sprzedaż żywności oraz ubrań dla dzieci
Brak specyficznego exit tax, niemniej po opuszczeniu Wielkiej Brytanii istnieje możliwość dalszego opodatkowania dochodów zagranicznych w Wielkiej Brytanii (mimo wyprowadzki)
Włochy24% Dodatkowo należny jest lokalny podatek produkcyjny 3,9%23% (do 15000 EUR) do 43% (od 75000 EUR) 
Dodatkowo należne są:
Podatek regionalny (1,23%-3,33%)
Podatek gminny 
(0%-0,8%)
22% 
10% na zaopatrzenie w energię elektryczną 
5% na usługi zdrowotne, usługi transportowe 
4% na produkty żywnościowe, napoje, ebooki.
Standardowa stawka Obowiązuje na: zmianę rezydencji (z możliwością zawieszenia przy wyprowadzce do krajów EOG) oraz na przeniesienie aktywów poza Włochy

CO Z TEGO WYNIKA?

Wybór docelowej lokalizacji do przeprowadzki czy też założenia centralnego podmiotu holdingowego zależy od wielu elementów. Wśród nich podatki niewątpliwie są bardzo istotne, jednak nie najważniejsze. Inwestorzy biorą pod uwagę środowisko gospodarcze, rozpoznawalność biznesową, potencjał rynku czy też po prostu warunki życia, jakich mogą się spodziewać na miejscu w przypadku przeprowadzki.

Niemniej, gdy podejmiemy już decyzję na podstawie tych istotnych kryteriów, warto się zastanowić, jakie czekają na nas konsekwencje podatkowe. Każda jurysdykcja ma bowiem swoją specyfikę i może się okazać, że wybrany kierunek przy bliższym poznaniu od strony prawno-podatkowej okaże się nieopłacalny lub dla lepszego efektu biznesowego należy ten krok ułożyć inaczej niż wstępnie zakładał przedsiębiorca. Wcześniejsze zaplanowanie ruchów jest, jak w grze w szachy wyprzedzeniem konsekwencji jakie potem mogą niespodziewanie zaskoczyć przedsiębiorcę, a w konsekwencji narazić na duże koszty. Ekspansja polskich przedsiębiorców się rozpędza – dobrze, aby temu procesowi towarzyszyli doświadczeni eksperci. Zwłaszcza kwestie podatkowe nie powinny być zaniedbane – wymagają one stałego nadzoru dobrego doradcy, który siłą rzeczy staje się nieodłącznym towarzyszem podróży przez Świat.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Obejrzyj podcast
Anna Maria Panasiuk ×