Regulamin e-Konsultacji

REGULAMIN ŚWIADCZENIA E-KONSULTACJI
PRZEZ ANNĘ MARIĘ PANASIUK KANCELARIA ADWOKACKA 

§ 1

DEFINICJE

„E-konsultacja” konsultacja prawna, podatkowa lub prawno-podatkowa, prowadzona przez AMP na rzecz Klienta za pośrednictwem Internetu w formie videokonferencji, telekonferencji lub telefonicznie;
„Klient”  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która wyraziła wolę zamówienia E-konsultacji poprzez kontakt z AMP za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail lub telefonicznie;
„Opłata”opłata za E-konsultację, będąca warunkiem jej przeprowadzenia;
„AMP” Anna Maria Panasiuk Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka18/5, 00-511, o numerze NIP 5841059655 reprezentowaną przez Annę Marię Panasiuk – właściciela firmy;
„Strony”AMP i Klient; 
„Regulamin” niniejszy regulamin świadczenia E-konsultacji
przez Annę Marię Panasiuk Kancelaria Adwokacka;
„Umowa”

„Zespół Ekspertów” 
Umowa o przeprowadzenie E-konsultacji zawarta na warunkach określonych w Regulaminie;

zespół dobrany do obsługi E-konsultacji przez AMP. 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. i określa zasady i sposób świadczenia przez AMP E-konsultacji, a także prawa i obowiązki Stron w zakresie E-konsultacji. 
 1. AMP informuje, że umówienie i przeprowadzenie E-konsultacji związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet.
 1. Czas E-konsultacji uzależniony jest od konkretnego przypadku i stanu faktycznego Klienta. Rozliczenia związane z czasem E-konsultacji określa § 2 ust. 4, 5 i 7 oraz § 3 ust. 4 i 5 Regulaminu. 
 1. E-konsultacja obejmuje w zależności od pakietu usługi:
 1. PAKIET MINI
  • ETAP 1: (i) Przeprowadzenie identyfikacji klienta w ramach procedury Know Your Customer oraz (ii) zapoznanie się przez doradcę podatkowego Zespołu Ekspertów AMP ze stanem faktycznym w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 15 minut;
  • ETAP 2: (i) Spotkanie on-line lub telefoniczne w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut oraz (ii) podsumowanie w punktach najważniejszych kwestii omówionych w trakcie spotkania w wymiarze nie przekraczającym 30 minut.
 2. PAKIET MIDI
  • ETAP 1: (i) Przeprowadzenie identyfikacji klienta w ramach procedury Know Your Customer oraz (ii) zapoznanie się przez Zespół Ekspertów AMP ze stanem faktycznym w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 20 minut;
  • ETAP 2: Spotkanie Zespołu z klientem, on-line lub telefoniczne w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut;
  • ETAP 3: Przygotowanie zwięzłego podsumowania (wymagającego nakładu pracy Zespołu Ekspertów AMP w wymiarze nieprzekraczającym w sumie 50 minut) z wnioskami ze spotkania.
 3. PAKIET MAXI
  • Indywidualna wycena i indywidualnie ustalony harmonogram, na żądanie klienta. 
 1. Strony mogą też postanowić o przedłużeniu E-konsultacji w przypadku, gdy czas ich trwania przekroczył 60 minut, bez skracania czasu przeznaczonego na podsumowanie (dot. pakiet MIDI). W takim przypadku Klient zobowiązany będzie uiścić na rzecz AMP dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 40 euro do 100 euro netto (kwota dodatkowego wynagrodzenia uzależniona jest od liczby członków Zespołu Ekspertów) za każdy rozpoczęty kolejny kwadrans E-konsultacji.
 1. W przypadku, gdy z informacji przekazanych w trakcie E-konsultacji wyniknie konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy prawnej, podatkowej lub prawno-podatkowej lub konsultacji z doradcami zagranicznymi, analiza taka lub konsultacja z doradcami zagranicznymi zostanie zrealizowana na podstawie odrębnego zlecenia indywidualnie wycenianego przez AMP. 
 1. W przypadku, gdy Strony uzgodnią, że zachodzi konieczność przygotowania pogłębionej analizy wniosków ze spotkania lub rozbudowanego podsumowania spotkania, w zakresie przekraczającym 50 minut wskazanym w § 2 ust. 4 b), zostanie to dodatkowo wycenione przez zespół AMP według stawki w wysokości 160 euro netto za 1 godzinę pracy.
 1. AMP jest uprawniona do żądania od Klienta dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających tożsamość Klienta zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 1. Klient ma zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) podczas jakichkolwiek czynności podejmowanych w celu zawarcia lub wykonania Umowy.

§ 3

ZASADY ZAWARCIA UMOWY 

 1. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a AMP dla pakietu MINI lub MIDI następuje poprzez dokonanie zakupu usługi eKonsultacji w eSKLEPIE na stronie www.annamariapanasiuk.com poprzez uiszczenie opłaty przez eSKLEP i zaakceptowanie regulaminów w procesie realizacji transakcji on-line.
 2. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a AMP dla pakietu MAXI następuje poprzez wykonanie wszystkich następujących czynności:
  1. Ustalenie zakresu i szczegółów usługi E-konsultacji poprzez wymianę korespondencji e-mail pomiędzy Klientem a AMP oraz;
  2. Uiszczenie Opłaty na rachunek bankowy AMP o numerze: 
 1. Dla płatności w EUR PL82 1140 2004 0000 3012 1140 2205, 
 2. Dla płatności w PLN PL29 1140 2004 0000 3102 8012 3473,

przy czym za datę uiszczenia Opłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego AMP pełną kwotą należnej Opłaty.  

 1. Opłata uiszczana jest przed E-konsultacją, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt a).
 2. E-konsultacja trwająca mniej niż 60 minut nie stanowi podstawy do zwrotu albo obniżenia Opłaty.
 3. Strony drogą e-mailową mogą także ustalić inny czas trwania E-konsultacji lub inną formę wykonania usługi, biorąc pod uwagę przede wszystkim treść zapytania Klienta, temat i zakres niezbędnej analizy. 
 1. Termin E-konsultacji zostanie uzgodniony pomiędzy Klientem a AMP za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź telefonicznie. 
 1. Klient oświadcza, że wszystkie dane, w tym dane osobowe, wskazane przez niego w zamówieniu przez eSKLEP, formularzu kontaktowym lub w wiadomości e-mail z zapytaniem o E-konsultację, są prawdziwe. 
 1. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez AMP faktur w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie transakcji w eSKLEPIE, lub podczas umawiania E-konsultacji.
 1. Do zawarcia i realizacji Umowy konieczne jest posiadanie przez Klienta: 
  • komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet, umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniach on-line organizowanych za pośrednictwem platformy Zoom lub Microsoft Teams;
  • ważnego i aktywnego numer telefonu w przypadku E-konsultacji w formie telefonicznej.
 1. AMP nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy lub niewykonanie Umowy, jeżeli AMP nie jest w stanie zrealizować określonych w Regulaminie obowiązków z uwagi na wskazanie przez Klienta nieprawidłowego adresu e-mail lub niepoinformowania AMP o jego zmianie czy też z uwagi na brak warunków technicznych, o których mowa w § 3 ust. 9 powyżej po stronie Klienta lub z uwagi na przedstawienie niepełnego lub nieprawdziwego stanu faktycznego objętego E-konsultacją. 
 1. AMP nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w E-konsultacji lub konieczność zmiany jej terminu bądź wyznaczenia kolejnego terminu w celu dokończenia rozpoczętej i przerwanej E-konsultacji, jeśli przerwa lub konieczność zmiany terminu spowodowane zostały awariami lub zakłóceniami o charakterze technicznym, pozostającymi poza wpływem AMP.
 1. Przed zawarciem Umowy, Kancelaria jest uprawniona do odmowy przeprowadzenia E-konsultacji na rzecz Klienta bez konieczności podania uzasadnienia. 

§ 4

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Anna Maria Panasiuk Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka18/5, 00-511, o numerze NIP 5841059655 reprezentowaną przez Annę Marię Panasiuk – właściciela firmy, tel. 0048 22 625 16 36, adres e-mail: hello@annamariapanasiuk.com 

(„Administrator”).

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta:
  • imię i nazwisko; 
  • adres e-mail;
  • numer telefonu;
  • adres korespondencyjny;
  • nazwa firmy, adres prowadzenia działalności lub siedziba, NIP – w przypadku zawierania Umowy przez Klienta w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. 
 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy. Podanie danych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz danych do faktury jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy. 
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), a po zakończeniu Umowy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi ze zrealizowanej Umowy. 
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy, który wynosi odpowiednio 3 lata lub 6 lat.  
 1. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną, obsługą księgową lub prawną Administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, co do wykorzystania konkretnych danych osobowych w konkretnym celu, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Należy poinformować Administratora o zmianach danych Klienta.
 1. Administrator nie ma obowiązku uwzględniania każdego żądania. Uwzględnienie żądania będzie rozpatrywane przez Administratora indywidualnie w każdym przypadku.
 1. Klientowi przysługuje również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

§ 5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczących E-konsultacji w terminie 7 dni od dnia, w którym E-konsultacja została przeprowadzona.
 1. Reklamacja wymaga zachowania formy pisemnej i powinna zostać wysłana listem poleconym na adres siedziby AMP tj. ul. Nowogrodzka 18 lok. 5, 00-511 Warszawa.
 1. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis przyczyn reklamacji, datę i godzinę
  zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji, dane umożliwiające identyfikację Klienta. Reklamacja niespełniająca wymogów wskazanych w zdaniu poprzedzającym może być pozostawiona bez rozpatrzenia. 
 1. AMP rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. AMP niezwłocznie zawiadomi Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji (jeśli został on wskazany).

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w której uiścił Opłatę.
 1. W celu odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest wypełnić oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, i przesłać go drogą elektroniczną na adres e-mail: help@annamariapanasiuk.com 
 1. W przypadku, gdy Konsument uzgodni z AMP termin E-konsultacji przypadający przed upływem 14 dni od dnia uiszczenia Opłaty, akceptacja takiego terminu przez Konsumenta jest równoznaczna ze zrzeczeniem się przez niego prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od niej. 
 1. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy przed terminem E-konsultacji, AMP jest zobowiązane zwrócić Konsumentowi całą Opłatę uiszczoną przez Konsumenta. Zwrot Opłaty pomniejszonej o ewentualną wartość wykonanych już przez AMP do chwili odstąpienia prac, nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta. 

§ 7

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

AMP informuje, iż Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. poprzez: (i) skontaktowanie się ze stałym polubownym sądem konsumenckim, (ii) skorzystanie ze wsparcia powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumenta bądź organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://www.uokik.gov.pl./ Jednocześnie AMP informuje Konsumentów o internetowej platformie ODR do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, dostępnej pod adresem:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje warunki w nim zawarte. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz niezbędna do zamówienia E-konsultacji i zawarcia Umowy. 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r. 
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 1. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy pomiędzy AMP a Klientem niebędącym Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby AMP. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia E-konsultacji przez Annę Marię Panasiuk Kancelaria Adwokacka


__________________________
        miejscowość, data

__________________________
imię i nazwisko Klienta


__________________________
adres Klienta

OŚWIADCZENIE 

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 2 Regulaminu Świadczenia E-konsultacji przez Annę Marię Panasiuk Kancelaria Adwokacka, niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy o przeprowadzenie E-konsultacji.

Opłatę proszę zwrócić na rachunek bankowy o numerze:

_________________________________________________________________________.

_________________________

  czytelny podpis

Anna Maria Panasiuk ×